Regulamin XXI edycji

Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego „FOX 2021”

 1. Prawo uczestnictwa konkursie ma każdy uczeń zgłoszony przez szkołę. Wpisowe za udział w konkursie wynosi 10 zł od uczestnika. Wpisowe nie podlega zwrotowi, gdy uczeń nie weźmie udziału w konkursie z przyczyn niezależnych od organizatorów.
 2. Zgłoszenia grupowego uczniów szkoły dokonuje się w wyznaczonym terminie na stronie internetowej konkursu: www.fox.bielsko.pl zgodnie z zaleceniami zawartymi w znajdującej się tam instrukcji e-rejestracji.
 3. Konkurs odbywa się w pięciu grupach wiekowych:
  1. kategoria KITTENS dla klas 3 i 4 SP,
  2. kategoria BUNNIES dla klas 5 i 6 SP,
  3. kategoria DUCKS dla klas 7 i 8 SP,
  4. kategoria LIONS dla klas 1 i 2 IV-letnich LO i V-letnich T,
  5. kategoria EAGLES dla klas 2 i 3 III-letnich LO i IV-letnich T.
 4. Konkurs ma charakter jednorazowego testu (bez żadnych eliminacji wstępnych) trwającego, poza sprawami organizacyjnymi, 75 minut, rozpoczynającego się między godziną 8.00 a 8.30.
 5. Uczeń rozwiązuje test w swojej szkole lub szkole pobliskiej wskazanej przez koordynatora regionalnego, pod nadzorem nauczyciela – szkolnego opiekuna konkursu. Uczestnik konkursu rozwiązuje zadania samodzielnie i przed zebraniem przez nauczyciela wszystkich kart odpowiedzi nie udostępnia rozwiązań innym osobom. Niedozwolone jest korzystanie z elektronicznych środków przekazu.
 6. Każdy test składa się z pytań o trzech stopniach trudności. Zasady punktacji są następujące:
  1. za poprawną odpowiedź na każde z pytań I części można otrzymać po 3 punkty, z II części - po 4 punkty, a z III części - po 5 punktów,
  2. za każdą błędną odpowiedź odejmuje się 25% punktów przewidzianych dla danego zadania,
  3. w przypadku braku odpowiedzi przyznaje się 0 punktów.
 7. „Na starcie” uczeń otrzymuje 25% punktów możliwych do zdobycia za rozwiązanie zadań, tzn. w kategorii Kittens – 15 punktów, a w pozostałych kategoriach – 30 punktów. Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia wynosi w kategorii Kittens – 75, a w pozostałych kategoriach – 150.
 8. Uczestnik rozwiązuje test i zaznacza odpowiedzi na specjalnej karcie. Kartę należy wypełniać tylko kolorem czarnym lub granatowym, najlepiej ołówkiem o średniej twardości.  Prawidłowe wypełnienie przez uczestnika karty odpowiedzi jest elementem konkursu.
 9. Wyniki, które nie podlegają odwołaniu, zostaną ogłoszone i udostępnione na stronie internetowej tylko szkolnym opiekunom konkursu, w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Wyniki są dostępne po zalogowaniu się do systemu. Szkolni opiekunowie konkursu informują uczestników konkursu o osiągniętych przez nich wynikach.
 10. Przedziały punktowe, według których wyniki uczestników są kwalifikowane do kategorii laureatów, bardzo dobrych i dobrych są ustalane corocznie dla każdej edycji konkursu. Definicję laureata określa organizator krajowy. Przedziały punktowe określające wyniki bardzo dobre i dobre ustalane są z wykorzystaniem skali staninowej, oddzielnie dla każdej grupy wiekowej (klasy). Wyniki bardzo dobre obejmują uczestników należących do stanina dziewiątego, wyniki dobre obejmują uczestników ze stanina ósmego.
 11. Status osiągniętych przez uczestników konkursu wyników jest następujący: laureat równy jest I miejscu, wynik bdb - II miejscu, a wynik db - III miejscu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników konkursu w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy tych uczestników oraz przeprowadzenia testu kontrolnego.
 13. Karty odpowiedzi nie są udostępniane do wglądu.
 14. W przypadku dyskwalifikacji ucznia jedynie szkolnemu opiekunowi konkursu, po wnikliwym zbadaniu, przysługuje prawo do odwołania w ciągu dwóch tygodni od otrzymania decyzji o dyskwalifikacji.
 15. Organizator podczas edycji konkursu zastrzega sobie prawo udziału w charakterze obserwatora w wybranych przez siebie szkołach.
 16. Dyrektor szkoły lub zespołu szkół wskazuje nauczyciela - szkolnego opiekuna konkursu: osobno dla szkoły podstawowej i osobno dla szkoły ponadpodstawowej.
 17. Komitety regionalne przyznają nagrody, różnicując je stosownie do wyniku (laureat, bardzo dobry, dobry).
 18. Jeżeli przeprowadzenie konkursu w poszczególnych szkołach, regionach lub w całym kraju będzie niemożliwe, szkolny koordynator konkursu może zadecydować o jego przeprowadzeniu w formie zdalnej wg przyjętych w danej szkole zasad zdalnego nauczania, informując o tym fakcie koordynatora regionalnego. W takim przypadku ze względu na brak kontroli nad samodzielną pracą uczestników (punkt 5 regulaminu) nie będą ustalane wyniki osiągnięte przez uczestników, o których mowa w punktach 10 i 11 regulaminu oraz nie będą przyznawane nagrody, o których mowa w punkcie 17 regulaminu. W zamian uczestnicy wskazani przez szkolnych opiekunów konkursu otrzymają upominki (w liczbie co najmniej 10% liczby uczestników z danej szkoły).